ДЕКЛАРАЦИЯ

за информирано съгласие за включване в обучението и за обработване на лични данни

ДЕКЛАРИРАМ:
 1. Съгласен/на съм и предоставям на БСУ да обработва телефонен номер и електронна поща за контакт с мен.
 2. Съгласен/на съм БСУ, чрез негови служители, да се свързва на предоставените от мен телефонен номер и/или електронна поща във връзка с кандидатстването, приемането и записването ми в БСУ.
ЗАПОЗНАТ/А СЪМ, ЧЕ:
 1. БСУ събира и обработва съдържащите се във формуляра лични данни в изпълнение на свое законово задължение съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в Р.България.
 2. Личните данни ще бъдат използвани от БСУ на територията на Република България, няма да се предоставят на трети страни и ще служат само за целите на кандидатстването, приемането и записването ми в БСУ.
 3. Запознат/а съм, че личните данни ще се съхраняват на хартиен и електронен носител, според законовите изисквания за защита на данните.
 4. Запознат/а съм, че срокът за съхранение на личните ми данни, събрани от БСУ във връзка с кандидатстването и приемането, съвпада със срока за съхранение на финансовия документ съгласно чл.38, ал.1 от ДОПК.
 5. Запознат/а съм, че имам право да получа информация за съхраняваните лични данни по всяко време, че имам право на достъп до личните ми данни, както и право на преносимост на данните към друг администратор.
 6. Запознат/а съм, че мога да поискам от БСУ коригиране на личните ми данни, тяхното изтриване, както и ограничаване на обработването им.
 7. Запознат/а съм, че по отношение на изтриването имам право да поискам от БСУ изтриване на предоставените с мое съгласие лични данни без забавяне, а администраторът има задължение ги да изтрие без забавяне.
 8. Запознат/а съм, че личните данни ще бъдат обработвани от БСУ и определеното от него лице за контакти е Дарина Димитрова, е-поща: darina@bfu.bg, сл. тел: +359 56 900 426.
 9. Запознат/а съм, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което следва да уведомя посоченото лице по т.8 в писмена форма на следния адрес: Бургас, 8001, Бургаски свободен университет, бул. „Сан Стефано“№ 62, кабинет 26, Дарина Димитрова.
 10. Запознат/а съм, че имам право на възражения и жалби във връзка с обработването и съхраняването на личните данни пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България.

Декларирам, че ще уведомявам БСУ за всяка промяна в личните данни.

Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си, и гарантирам верността на посочената информация.

Обратно към предходната страница